• برنامه نویسی

برنامه نویسی

  • برنامه نویسی

سر داور : آقای محسن اوجاقی

در این بخش میتوانید آیین نامه و فرم گزارش فنی مربوط به  لیگ برنامه نویسی را مشاهده و دانلود نمایید.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1;()Infinity2سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
2برنامه نویسی 4 همت2سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
3برنامه نویسی 3 همت3سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
4برنامه نویسی 2 همت3سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
5DOTA2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
6برنامه نویسی 1 همت3سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
7DOTZ2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
8PROGRAM23سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
9PROGRAM13سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
10سلام یوسف آباد 184سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
11ESLAM GB13سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
12G1B23سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
13G1B13سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
14CES3سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
15MRN3سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
16ESLAM GB33سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
17سلام ایران زمین 122سلام ایران زمینمتوسطه دوم / پسرانه
18برنامه نویس 42سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
19برنامه نویس21سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
20برنامه نویس11سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
21برنامه نویسی1سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
22برنامه نویسی 32سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
23h!53سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
24تیم برنامه نویسی سلام اسلام ( time limit )2سلام اسلاممتوسطه دوم / پسرانه
25تورنومنت برنامه نویسی4دبیرستان سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
26برنامه نویسی 2 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
27برنامه نویسی 1 همت3سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
28mapna3سلام صادقیهمتوسطه دوم / پسرانه
29savage3سلام صادقیهمتوسطه دوم / پسرانه
30++C2سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
31Firebolts3سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
32G2B13سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
33برنامه نویسی23سلام`رسالتمتوسطه دوم / دخترانه
34برنامه نویسی 13سلام`رسالتمتوسطه دوم / دخترانه

زمان باقی مانده تا آغازهشتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ

ثبت نام