سازه های ماکارونی

  • سازه راندمانی
  • سازه فشاری
  • سازه هدفمند

سازه راندمانی

  • سازه راندمانی

سر داور : مهدی کریمی

سازه های ماکارونی سازه هایی هستند که با استفاده از چسب و ماکارونی براساس شرایط آیین برای هدف های مشخص ساخته میشوند که در گرایش های زیر با این هدف ها آشنا میشویم.

در این گرایش نسبت وزن تحمل شده توسط سازه بر وزن سازه ملاک رتبه بندی میباشد. بعبارتی اینکه هر سازه چند برابر وزن خود بار تحمل میکند ملاک برتری میباشد.
نحوه بارگذاری: سازه بعد از قرار گرفتن برروی میزبارگذاری با استفاده از سیستم میله و وزنه توسط اعضای گروه انجام میشود.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1سازه یوسف اباد راندمانی 23سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
2تیم15سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
3راندمان بازان2ندای اندیشه دوره اولمتوسطه اول / پسرانه
4Youngsters2ندای اندیشه دوره اولمتوسطه اول / پسرانه
5Platinum4سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
6Golden bridge5سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
7پل الله وردی خان5سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
8IR-FORCE-1033فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
9پل خواجو5سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
10IR-FORCE-1022فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
11سازه یوسف اباد راندمانی 104سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
12IR-FORCE-1013فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
13سازه یوسف اباد راندمانی 95سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
14سازه یوسف اباد راندمانی 32سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
15سبز 185سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
16سبز 134سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
17سبز 94سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
18سلام سلیمه (سازه راندمانی-4)4سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
19سبز 64سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
20سلام سلیمه (سازه راندمانی-3)2سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
21سبز 52سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
22سلام سلیمه (سازه راندمانی-2)2سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
23سبز 45سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
24سلام سلیمه (سازه راندمانی-1)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
25G1SR85سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
26G1SR75سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
27G1SR65سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
28G1SR54سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
29G1SR44سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
30G1SR34سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
31G1SR24سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
32G1SR13سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
33فرزساز5دبیرستان فرزانگان6 دوره اولمتوسطه اول / دخترانه
34فرزساز14دبیرستان فرزانگان6 دوره اولمتوسطه اول / دخترانه
35سازه راندمانی سلام یوسف اباد 33سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
36boss2شهیدرجاییمتوسطه دوم / پسرانه
37s.y.c4ياسينمتوسطه دوم / پسرانه
38Lords of Summer2سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
39Musketeers2سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
40پل گلدن گیت4سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
41septiman3سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
42Farmanieh Structure3سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
43Salam Structure4سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
44sabzs83سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
45sabzs74سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
46sabzs65سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
47sabzs54سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
48وِرِسک4سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
49سازه ماکارونی راندمانی12سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
50G2SR43سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
51G2SR23سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
52میلائو3سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
53G2SR12سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه

سازه فشاری

  • سازه فشاری

سر داور : مهدی کریمی

سازه های ماکارونی سازه هایی هستند که با استفاده از چسب و ماکارونی براساس شرایط آیین برای هدف های مشخص ساخته میشوند که در گرایش های زیر با این هدف ها آشنا میشویم.

در این گرایش سازه های ساخته شده با توجه به ابعادحداکثر و حداقل ذکر شده در آیین نامه آماده ی بارگذاری میشوند و ملاک برتری سازه ها مثل گرایش راندمانی نسبت وزن تحمل شده بر وزن سازه میباشد.
نحوه بارگذاری: سازه ها با استفاده از سیستم اتوماتیک جک هیدرولیک بارگذاری میشوند.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1سازه یوسف اباد ستون 113سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
2تیم15سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
3سازه یوسف اباد ستون 63سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
4سازه یوسف اباد ستون 42سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
5Golden.Stracture4سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
6تیتان4سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
7hiro macaron4سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
8سبز 162سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
9سبز 145سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
10سبز 125سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
11سبز 84سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
12سبز 74سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
13سبز 24سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
14سلام سلیمه (سازه فشاری-4)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
15G1SF72سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
16سلام سلیمه (سازه فشاری-3)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
17G1SF64سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
18سلام سلیمه (سازه فشاری-2)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
19G1SF54سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
20سلام سلیمه (سازه فشاری-1)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
21G1SF43سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
22G1SF35سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
23G1SF15سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
24G1SF25سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
25Musketeers2سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
26ایفل3سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
27سلام البرز3متوسطه دوم / پسرانه
28سازه ستون سلام یوسف اباد 43سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
29سازه ستون سلام یوسف اباد 23سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
30boss2شهیدرجاییمتوسطه دوم / پسرانه
31ستون فشاری 32سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
32ستون فشاری 22سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
33ستون فشاری 13سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
34p.b.c4ياسينمتوسطه دوم / پسرانه
35Lords of Summer2سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
36septiman3سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
37Farmanieh Structure3سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
38Salam Structure4سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
39نجم الزهرا 74نجم الزهرامتوسطه دوم / دخترانه
40sabzs43سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
41sabzs34سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
42sabzs25سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
43sabzs14سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
44میلائو3سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
45G2SF43سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
46G2SF23سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
47G2SF12سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
48نجم الزهرا 64نجم الزهرامتوسطه دوم / دخترانه

سازه هدفمند

  • سازه هدفمند

سر داور : مهدی کریمی

سازه های ماکارونی سازه هایی هستند که با استفاده از چسب و ماکارونی براساس شرایط آیین برای هدف های مشخص ساخته میشوند که در گرایش های زیر با این هدف ها آشنا میشویم.

در این گرایش سازه ها باید در زمانی مشخص وزنه ی مشخصی را تحمل کنند و سازه ی برتر سبک ترین سازه ای است که وزنه را در زمان مشخص شده تحمل کرده است
نحوه بارگذاری: بعد از قرارگیری سازه بروی میز بارگذاری وزنه توسط اعضای گروه با استفاده از قلاب به سازه متصل میشود.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1سازه یوسف اباد هدفمند 84سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
2سازه یوسف اباد هدفمند 73سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
3سازه یوسف اباد هدفمند 52سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
4سازه یوسف اباد هدفمند13سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
5سازه 33متوسطه اول / پسرانه
6سازه 23متوسطه اول / پسرانه
7سازه 13متوسطه اول / پسرانه
8همت 122دبیرستان دوره اول سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
9همت 112دبیرستان دوره اول سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
10همت 102دبیرستان دوره اول سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
11ساسا سبک4سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
12همت 92دبیرستان دوره اول سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
13سی و سه پل5سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
14تیم15سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
15G1SS106سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
16سبز 115سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
17سبز 104سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
18سبز 35سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
19سبز 14سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
20سبز 174سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
21G1SS92سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
22سبز 152سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
23G1SS82سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
24G1SS73سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
25G1SS62سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
26G1SS54سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
27G1SS44سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
28G1SS34سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
29G1SS25سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
30G1SS15سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
31سلام البرز4متوسطه دوم / پسرانه
32سازه هدفمند سلام یوسف اباد 13سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
33سازه ماکارونی 3 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
34سازه ماکارونی2 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
35سازه ماکارونی3سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
36Lords of Summer2سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
37پل سانفرانسیسکو4سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
38Musketeers2سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
39septiman3سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
40سازه ماکارونی هدفمند2 سلام ونک2سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
41سازه ماکارونی هدفمند 1سلام ونک3سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
42Farmanieh Structure3سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
43Salam Structure4سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
44وِرِسک4سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
45G2ss31سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
46G2ss24سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
47G2ss12سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه

زمان باقی مانده تا آغازهفتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ

ثبت نام