سازه های ماکارونی

  • سازه راندمانی
  • سازه فشاری
  • سازه هدفمند

سازه راندمانی

  • سازه راندمانی

سر داور : آقای مهدی کریمی

در این بخش میتوانید آیین نامه و فرم گزارش فنی مربوط به  لیگ سازه راندمانی را مشاهده و دانلود نمایید.ه انجام میشود.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1Stable2سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
2Golden Gate2سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
3سلام یوسف آباد 53سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
4تیم 24سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
5تیم 14سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
6golden bridge4سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
7پلاتینیوم4سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
8Static2سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
9راندمانی سبز چهار4سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
10راندمانی سبز یک4سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
11سازه گران5سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
12راندمانی سبز سه4سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
13سلیمه 64سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
14راندمانی سبز دو4سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
15سلیمه 54سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
16وینچستر5سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
17ST3سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
18Maca Kids4سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
1928Guns5سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
20Sniper5سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
21سازه ماکارونی راندمانی4دبیرستان سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
22آلفا3سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
23امگا2سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
24سلام یوسف آباد 133سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
25پل خواجو4سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
26سی و سه پل4سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
27Frantics2سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
28پل الله وردی خان4سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
29سازه راندمانی12سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
30Musketeers3سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
31سازه راندمانی 1 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
32سازه راندمانی2سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
33سازه راندمانی23دبیرستان سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
34پاناما5سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
35ناسام3سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
36ونک سازه 33سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
37زئوس3سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
38ونک سازه 25سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
39آفاق2سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
40شمس3سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
41ونک سازه 14سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
42G2SR22سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
43G2SR13سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
44G2SR34سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
45نجم الزهرا 85سلام نجم الزهرامتوسطه دوم / دخترانه
46نجم الزهرا 55سلام نجم الزهرامتوسطه دوم / دخترانه
47نجم الزهرا 115سلام نجم الزهرامتوسطه دوم / دخترانه

سازه فشاری

  • سازه فشاری

سر داور : آقای مهدی کریمی

در این بخش میتوانید آیین نامه و فرم گزارش فنی مربوط به  لیگ سازه فشاری را مشاهده و دانلود نمایید.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1سازه فشاری 1 همت3سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
2تیم 14سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
3IR-FORCE-33سلام ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
4IR-FORCE-15سلام ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
5Static2سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
6Stable2سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
7Golden Gate2سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
8پاس3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
9آپاچی5سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
10تایتان3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
11ندای اندیشه24سلام ندای اندیشهمتوسطه اول / پسرانه
12زنون3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
13ندای اندیشه 31سلام ندای اندیشهمتوسطه اول / پسرانه
14سلام یوسف آباد 43سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
15برج میلاد4سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
16سلام یوسف آباد 12سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
17سازه فشاری 3 همت3سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
18تیم 33سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
19سازه فشاری 2 همت3سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
20تیم 23سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
21pioneer4سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
22سازه فشاری4دبیرستان دوره اول فرزانگان6متوسطه اول / دخترانه
23الف5سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
24سلیمه 75سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
25ستون فشاری سبز یک3سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
26X5سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
27ستون فشاری سبز چهار4سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
28Maca Kids4سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
29ستون فشاری سبز سه4سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
3028Guns5سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
31ستون فشاری سبز دو4سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
32سلیمه 44سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
33سلیمه 34سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
34Sniper5سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
35سازه ماکارونی فشاری4دبیرستان سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
36برج خلیفه4سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
37سازه فشاری 1 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
38امگا2سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
39Frantics2سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
40آلفا3سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
41Masons3سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
42سلام یوسف آباد 183سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
43Lords of Summer3سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
44سلام یوسف آباد 143سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
45سلام یوسف آباد 123سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
46سازه ماکارونی23دبیرستان سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
47برج ایفل4سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
48سازه ماکارونی فشاری2سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
49برج پیزا4سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
50کاریزما2سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
51ونک سازه 34سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
52Grando2سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
53پاناما5سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
54ونک سازه 24سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
55G2SF34سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
56ناسام3سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
57ونک سازه 15سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
58G2SF42سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
59G2SF12سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
60G2SF22سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
61نجم الزهرا 75سلام نجم الزهرامتوسطه دوم / دخترانه
62نجم الزهرا 45سلام نجم الزهرامتوسطه دوم / دخترانه
63نجم الزهرا 105سلام نجم الزهرامتوسطه دوم / دخترانه

سازه هدفمند

  • سازه هدفمند

سر داور : آقای مهدی کریمی

در این بخش میتوانید آیین نامه و فرم گزارش فنی مربوط به  لیگ سازه هدفمند را مشاهده و دانلود نمایید.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1برج آزادی3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
2karma4سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
3سلام یوسف آباد 63سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
4ندای اندیشه 13سلام ندای اندیشهمتوسطه اول / پسرانه
5سلام یوسف آباد 33سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
6سازه سبک 3 همت3سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
7سلام یوسف آباد 22سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
8سازه سبک 2 همت3سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
9تیم 34سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
10سازه سبک 1 همت3سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
11تیم 24سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
12IR-FORCE-42سلام ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
13تیم 14سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
142-IR-FORCE3سلام ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
15Stable2سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
16Golden Gate2سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
17Static2سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
18هدفمند سبز دو5سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
19سازه گران5سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
20pioneer4سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
21وینچستر3سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
22X5سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
23سلیمه 14سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
24ST3سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
25هدفمند سبز یک3سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
26G1SS15سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
27هدفمند سبز سه4سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
28سازه هدفمند5سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
29Masons3سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
30سلام یوسف آباد 173سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
31Musketeers3سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
32سلام یوسف آباد 113سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
33Lords of Summer3سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
34پل رومی4سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
35پل یادگار4سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
36پل پارک وی4سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
37سازه 2 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
38سازه 1 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
39امگا2سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
40آلفا3سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
41Frantics2سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
42سلام یوسف آباد 193سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
43کاریزما2سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
44پاناما5سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
45سبز 12سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
46G2SS42سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
47Grando2سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
48شمس3سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
49ونک سازه 33سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
50G2SS13سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
51ونک سازه 24سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
52ونک سازه 14سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
53نجم الزهرا 95سلام نجم الزهرامتوسطه دوم / دخترانه
54نجم الزهرا 35سلام نجم الزهرامتوسطه دوم / دخترانه

زمان باقی مانده تا آغازهشتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ

ثبت نام