ماشین شیمیایی

  • ماشین های شیمیایی

ماشین های شیمیایی

  • ماشین های شیمیایی

سر داور : هومن غریبزاده

کمیکار یا خودروهای مهندسی شیمی، خودروهای هستند که از نیرو محرکهای که از یک واکنش شیمیایی ایجاد می شود به حرکت درمیآیند. لفظ کمیکار بر گرفته از واژه Chemistry- engineering- car می باشد. شرط نوین بودن و زیست سازگاری، دوشرط مهم در ساخت کمیکار می باشد.  هر روز رسانههای جمعی بر ایجاد خودروهایی با سوختهای زیست سازگار تاکید می کنند و این موضوع موجب توجه شرکتهای بزرگ خودرو سازی بر این امر شده است. هر ساله خودروهای متفاوتی با این رویکرد طراحی و به بازار ارائه می گردد. کمیکار در اصل یک مدل ساده از این خودروها می باشد.
بر اساس واکنشهای شیمیایی که در کمیکار ها استفاده می شوند، کمیکار ها را به 2 دسته پیل های الکتروشیمیایی و جت گاز می توان دسته بندی کرد. در نوع اول یعنی پیل الکتروشیمیایی، با تهیه پیل و کنترل واکنش آن، ماشین به کار میافتد و اما در نوع دوم با انجام یک واکنش شیمیایی که با تولید گاز همراه است، توربین نصب گشته بر روی محور به حرکت در می آید و از این طریق نیروی خود را فراهم می کند.
بعد از به حرکت در آوردن کمیکار، سیستم ترمز آن است که از اهمیت بالایی برخوردار است، به طوری هیچگونه سیستم مکانیکی و یا فیزیکی نباید به طور مستقل در توقف ماشین دخالت داشته باشد. در مسابقات، مسافت طی شده و مقدار آب همراه ماشین معین نبوده، لذا باید بتوان ماشین را برای گسترهی مسافتی که از قبل معرفی گشته است، تنظیم کرد. کسب توانایی در تنظیم کردن مسافت از طریق کنترل واکنش شیمیایی، در دوره آموزشی، موجب آشنایی دانش آموزان با شیمی و کارآیی دروس در حال مطالعه می شود.
 

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1البرز 113سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
2E.K.AHMADI3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
3البرز121سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
4البرز 102سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
5E.K.CHERAGHI3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
6البرز122سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
7البرز 93سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
8E.K.KHANJANI3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
9E.K.HAMIDZADEH3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
10البرز 83سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
11E.K.HOSSEINI3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
12البرز 72سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
13همت 82دبیرستان دوره اول سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
14E.K.HAZRATI3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
15البرز 64سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
16تیم72سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
17همت 73دبیرستان دوره اول سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
18E.K.RAHIMI3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
19البرز 53سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
20تیم62سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
21Master of Puppets3ندای اندیشه دوره اولمتوسطه اول / پسرانه
22E.K.AZARBAZ3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
23البرز 42سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
24تیم52سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
25Frantics3ندای اندیشه دوره اولمتوسطه اول / پسرانه
26البرز 33سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
27Orions3ندای اندیشه دوره اولمتوسطه اول / پسرانه
28E.K.SAJJADI3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
29البرز 23سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
30E.K.ASHOURI2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
31البرز 12سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
32E.K.BAGHERI3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
33تیم 42سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
34کمیکار 22متوسطه اول / پسرانه
35E.K.ESLAMI3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
36تیم33سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
37کمیکار 12متوسطه اول / پسرانه
38E.K.SHAMSIAN4سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
39تیم22سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
40E.K.MAROUF3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
41IR-FORCE-1023فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
42تیم12سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
43E.K.DELDAR2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
44IR-FORCE-1014فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
45E.K.KAZEMI2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
46سلام سلیمه (ماشین شیمیایی)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
47فروزان4دبیرستان فرزانگان6 دوره اولمتوسطه اول / دخترانه
48فرزان4دبیرستان فرزانگان6 دوره اولمتوسطه اول / دخترانه
49فرزکار4دبیرستان فرزانگان6 دوره اولمتوسطه اول / دخترانه
50فرزان64دبیرستان فرزانگان6 دوره اولمتوسطه اول / دخترانه
51فرزماشین3دبیرستان فرزانگان6 دوره اولمتوسطه اول / دخترانه
52ابر ماشین4دبیرستان فرزانگان6 دوره اولمتوسطه اول / دخترانه
53کمیکار 3 همت3سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
54IR-FORCE2دبیرستان سلام ایران زمینمتوسطه دوم / پسرانه
55کمیکار 2 همت4سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
56کمیکار همت4سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
57ماشین شیمیایی سلام تجریش 42سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
58صادقیه ده2متوسطه دوم / پسرانه
59بچه های نجم3سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
60سپنث6سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
61صادقیه هشت2متوسطه دوم / پسرانه
62صادقیه هفت2متوسطه دوم / پسرانه
63ماشین شیمیایی سلام تجریش 32سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
64ماشین شیمیایی سلام تجریش 23سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
65ماشین شیمیایی سلام تجریش 13سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
66کمیکار2دبیرستان سلام رسالتمتوسطه دوم / دخترانه
67G2C44سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
68G2C25سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
69G2C33سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
70G2C14سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
71ماشین های شیمیایی3دبیرستان دخترانه سما 3متوسطه دوم / دخترانه
72آبنا4دبیرستان سلام رسالتمتوسطه دوم / دخترانه
73دلتا3سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
74کمیکار 2 سلام ونک3سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
75کمیکار 1 سلام ونک3سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
76فامیرو4دبیرستان سلام رسالتمتوسطه دوم / دخترانه

زمان باقی مانده تا آغازهفتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ

ثبت نام