ماشین شیمیایی

  • ماشین های شیمیایی

ماشین های شیمیایی

  • ماشین های شیمیایی

سر داور : آقای هومن غریب زاده

در این بخش میتوانید آیین نامه و فرم گزارش فنی مربوط به  لیگ ماشین شیمیایی را مشاهده و دانلود نمایید.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1تیم 23سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
2تیم 64سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
3تیم 13سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
4IR-FORCE-723سلام ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
5ندای اندیشه21سلام ندای اندیشهمتوسطه اول / پسرانه
6البرز 43سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
7اسید باز4سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
8ندای اندیشه 12سلام ندای اندیشهمتوسطه اول / پسرانه
9البرز 73سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
10IR-FORCE-824سلام ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
11تیم 43سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
12IR-FORCE-814سلام ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
13IR-FORCE-714سلام ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
14کمیکار 4 همت5سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
15تیم 33سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
16عنصر4سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
17کمیکار 3 همت5سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
18آرتین3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
19مندلیف4سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
20کمیکار 2 همت5سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
21مانی3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
22ازون3سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
23کمیکار 1 همت5سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
24ماهان3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
25O24سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
26زاهد3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
27آراد3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
28شیمی کار4سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
29البرز 13سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
30شهریار3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
31البرز 23سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
32آرمان3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
33البرز 83سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
34فراز2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
35البرز 93سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
36آرسام3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
37البرز 63سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
38البرز 53سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
39بارمان3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
40البرز 33سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
41تیم 53سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
42سه برادر3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
43CAR HAP3سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
44لوکاسو کریزمون4سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
45مایتنر4سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
46ROCKY3سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
47MEGATRON4سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
48ESLAM CAR42سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
49ESLAM CAR33سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
50ESLAM CAR23سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
51ESLAM CAR14سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
52CHEMISTRY3سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
53کوپرنیک4سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
54Orions3سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
55کمیکار1سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
56کمیکار 2 همت3سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
57کمیکار 1 همت3سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
58پسران نجم2سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
59رکسان3سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
60گروه یک سلام اسلام دوره دوم ( ماشین شیمیایی ، ChemEcar 1 )2سلام اسلاممتوسطه دوم / پسرانه
61گروه دوم سلام اسلام دوره دوم ( ماشین شیمیایی ،2 ChemEcar)4سلام اسلاممتوسطه دوم / پسرانه
62کمیکار23دبیرستان سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
63کمیکار 12دبیرستان سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
64IR-FORCE2سلام ایران زمینمتوسطه دوم / پسرانه
65کمیکار 23سلام`رسالتمتوسطه دوم / دخترانه
66کمیکار 14سلام`رسالتمتوسطه دوم / دخترانه
67Farman_Car2سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
68M.R.H3سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
69کمیکار 113سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
70ونک کمیکار 32سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
71ونک کمیکار 23سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
72ونک کمیکار4سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه

زمان باقی مانده تا آغازهشتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ

ثبت نام