• راکت آبی
  • گلایدر دست پرتاب
  • هاورکرافت

راکت آبی

  • راکت آبی

سر داور : آقای سید رضایی

در این بخش میتوانید آیین نامه و فرم گزارش فنی مربوط به  لیگ راکت آبی را مشاهده و دانلود نمایید.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1IR-FORCE-763سلام ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
2IR-FORCE-732سلام ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
3IR-FORCE-831سلام ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
4فجر1سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
5پیشرو2مجتمع آموزشی تبیانمتوسطه اول / پسرانه
6شهاب1سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
7جهنده3مجتمع آموزشی تبیانمتوسطه اول / پسرانه
8راکت آبی 3 همت3سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
9ذوالفقار2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
10تیزرو3مجتمع آموزشی تبیانمتوسطه اول / پسرانه
11راکت آبی 2 همت3سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
12دوربرد2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
13البرز 32سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
14راکت آبی 1 همت3سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
15امید2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
16Balletic4سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
17فضانوردان کوچک3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
18Windy3سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
19Hyperactive3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
20البرز 12سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
21Take Off4سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
22شلغم پرنده3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
23راکت سازان جوان2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
24Supersonic4سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
25Airborn3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
26البرز 52سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
27Eagle4سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
28نقطه زن2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
29البرز 42سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
30Fluent4سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
31البرز 22سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
32میانبرد2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
33یک جهت0سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
34راپیدو4فرزانگان 7متوسطه اول / دخترانه
35ELIN2سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
36آذرخش4سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
37Titan3فرزانگان 7متوسطه اول / دخترانه
38thunder4سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
39Tornado4سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
40apolo4سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
41R55سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
42راکت آبی سبز چهار2سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
43G1H15سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
44راکت آبی سبز پنج3سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
45فالکون3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
46X+Y3سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
47راکت آبی سبز هشت2سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
48G1R13سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
49راکت آبی سبز هفت3سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
50منچستر یونایتد4سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
51راکت آبی سبز دو2سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
52پیام علم 24پیام علممتوسطه اول / دخترانه
53راکت آبی سبز شش3سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
54پیام علم 14پیام علممتوسطه اول / دخترانه
55راکت آبی سبز نه2سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
56راکت آبی سبز سه2سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
57راکت آبی سبز یک2سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
58SUPER K2سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
59NIHAN2سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
60لونار3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
61پیکو4فرزانگان 7متوسطه اول / دخترانه
62NIA FAZA3سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
63IR-FORCE2سلام ایران زمینمتوسطه دوم / پسرانه
64راکت آبی22دبیرستان سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
65radmehr2سلام صادقیهمتوسطه دوم / پسرانه
66راکت آبی12دبیرستان سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
67راکت آبی 2 همت1سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
68god of rocket2سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
69پرتاب آتشین2سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
70سلام یوسف آباد 101سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
71پرتاب آبی2سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
72جیمبو0سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
73راکت آبی50سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
74راکت آبی43سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
75راکت آبی 3 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
76راکت آبی33سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
77راکت آبی 1 همت3سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
78راکت آبی21سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
79سلام یوسف آباد 91سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
80راکت آبی11سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
81wolf air2سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
82راکت آبی3سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
83IR-FORCE-22سلام ایران زمینمتوسطه دوم / پسرانه
84ونک راکت 22سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
85ونک راکت 12سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
86power4سلام نجم الزهرامتوسطه دوم / دخترانه
87آرک4فرزانگان 3متوسطه دوم / دخترانه
88Proxima3فرزانگان 3متوسطه دوم / دخترانه
89ونک راکت 50سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
90Dynamic Developers4فرزانگان 3متوسطه دوم / دخترانه
91ونک راکت 42سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
92ونک راکت 31سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه

گلایدر دست پرتاب

  • گلایدر دست پرتاب

سر داور : آقای یوسفی

در این بخش میتوانید آیین نامه و فرم گزارش فنی مربوط به  لیگ گلایدر دست پرتاپ را مشاهده و دانلود نمایید.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1البرز 42سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
2البرز 12سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
3Supersonic4سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
4IR-FORCE-712سلام ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
5تیم 44سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
6Eagle4سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
7البرز 22سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
8ندای اندیشه22سلام ندای اندیشهمتوسطه اول / پسرانه
9گلایدر 5 همت4سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
10تیم 34سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
11Fluent4سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
12البرز 62سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
13ندای اندیشه 34سلام ندای اندیشهمتوسطه اول / پسرانه
14گلایدر 3 همت3سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
15تیم 22سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
16سلام یوسف آباد 272سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
17ندای اندیشه 13سلام ندای اندیشهمتوسطه اول / پسرانه
18گلایدر 1 همت4سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
19سلام یوسف آباد 252سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
20گلایدر 2 همت4سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
21سلام یوسف آباد 222سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
22تیم 53سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
23سلام یوسف آباد 192سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
24تیم 12سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
25IR-FORCE-863سلام ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
26کیش ایر2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
27سلام یوسف آباد 262سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
28SOANA3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
29IR-FORCE-843سلام ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
30ماهان ایر3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
31سلام یوسف آباد 202سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
32GRC1714سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
33قشم ایر3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
34سلام یوسف آباد 232سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
35NEW3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
36گلایدر 4 همت4سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
37زاگرس2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
38سلام یوسف آباد 243سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
39BLUE FLIGHT4سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
40IR-FORCE-824سلام ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
41نیکرو2مجتمع آموزشی تبیانمتوسطه اول / پسرانه
42ایران ایر2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
43سلام یوسف آباد 212سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
44IR-FORCE-812سلام ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
45تندر3مجتمع آموزشی تبیانمتوسطه اول / پسرانه
46آسمان2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
47البرز 72سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
48Balletic4سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
49IR-FORCE-753سلام ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
50البرز 32سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
51Windy3سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
52IR-FORCE-744سلام ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
53البرز 53سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
54Take Off4سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
55البرز 82سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
56IR-FORCE-723سلام ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
57گلایدر سبز چهار3سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
58گلایدر سبز یک3سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
59گلایدر سبز دو3سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
60گلایدر سبز سه3سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
61تورامبار4سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
62پیام علم 34پیام علممتوسطه اول / دخترانه
63آندوریل4سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
64گلامدرینگ3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
65یک جهت4سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
66پیام علم 42پیام علممتوسطه اول / دخترانه
67نارسیل4سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
68تیزبال5سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
69G1H15سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
70X+Y3سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
71Tornado4سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
72منچستر یونایتد4سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
73R55سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
74گلایدر سبز پنج3سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
75MERIKH4سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
76POLOTON3سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
77NASA4سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
78Eagle0فرزانگان 2متوسطه اول / دخترانه
79black bird2سلام صادقیهمتوسطه دوم / پسرانه
80IR-FORCE-22سلام ایران زمینمتوسطه دوم / پسرانه
81IR-FORCE-12سلام ایران زمینمتوسطه دوم / پسرانه
82atr2سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
83سلام یوسف آباد 51سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
84ایرباس2سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
85سلام یوسف آباد 41سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
86گلایدر12دبیرستان سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
87سلام یوسف آباد 161سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
88سلام یوسف آباد 153سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
89گلایدر 4 همت1سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
90لوفتانزا2سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
91explosive2سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
92گلایدر 3 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
93گلایدر 2 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
94گلایدر24سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
95گلایدر 1 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
96گلایدر13سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
97سلام یوسف آباد 61سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
98بویینگ2سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
99گلایدر2سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
100سلام یوسف آباد 73سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
101گلایدر22دبیرستان سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
102زین الدین1سلام زین الدینمتوسطه دوم / پسرانه
103wolf air2سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
104takta2سلام صادقیهمتوسطه دوم / پسرانه
105سلام اسلام دوره دوم ( هوافضا ، Fendi )3سلام اسلاممتوسطه دوم / پسرانه
106phoenix2سلام صادقیهمتوسطه دوم / پسرانه
107آرک4فرزانگان 3متوسطه دوم / دخترانه
108Sky King5فرزانگان 3متوسطه دوم / دخترانه
109Dynamic Developers4فرزانگان 3متوسطه دوم / دخترانه
110bat4سلام نجم الزهرامتوسطه دوم / دخترانه
111speed3سلام نجم الزهرامتوسطه دوم / دخترانه
112رو2سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
113ونک گلایدر 31سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
114ونک گلایدر 21سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
115GR52سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
116ونک گلایدر 14سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
117سما 33متوسطه دوم / دخترانه
118ایرسا2سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
119peregrine2سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
120برق آسا2سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
121Black Thunder3سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
122بر آسمان2سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
123ققنوس3دبیرستان فرزانگان2متوسطه دوم / دخترانه
124فرفره2سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه

هاورکرافت

  • هاورکرافت

سر داور : آقای مشایخی

در این بخش میتوانید آیین نامه و فرم گزارش فنی مربوط به  لیگ هاور کرافت را مشاهده و دانلود نمایید.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1البرز 14سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
2تبیان هاور3مجتمع آموزشی تبیانمتوسطه اول / پسرانه
3تیم 34سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
4AMISH ROAD RAGE4سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
5BREAKERS4سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
6البرز 26سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
7کامیون3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
8خاور3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
9جبپ3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
10تانک3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
11باری2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
1218 چرخ4سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
13SpaceCraft3سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
14تیم 44سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
15Lazy Gravity4سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
16تیم 24سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
17تیم 13سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
18ونوس4فرزانگان 7متوسطه اول / دخترانه
19پیکو4فرزانگان 7متوسطه اول / دخترانه
20ESLAM E14سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
21ESLAM E24سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
22راپیدو4فرزانگان 7متوسطه اول / دخترانه
23شهدای راه هوافضا4فرزانگان2متوسطه اول / دخترانه
24Voyager33فرزانگان 7متوسطه اول / دخترانه
25Titan3فرزانگان 7متوسطه اول / دخترانه
26DRX3فرزانگان2متوسطه اول / دخترانه
27dgbroads5سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
28کماندو4سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
29Apex0سلام ایران زمینمتوسطه دوم / پسرانه
30سلام یوسف آباد 83سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
31Apex5سلام ایران زمینمتوسطه دوم / پسرانه
32آر پی جی3سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
33هاورکرافت3دبیرستان سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
34mars3سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
35Black Thunder3سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
36همت4متوسطه دوم / دخترانه
37آرک4فرزانگان 3متوسطه دوم / دخترانه
38Sky King4فرزانگان 3متوسطه دوم / دخترانه
39Riot2فرزانگان 3متوسطه دوم / دخترانه
40Proxima3فرزانگان 3متوسطه دوم / دخترانه
41تندر3سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
42Dynamic Developers4فرزانگان 3متوسطه دوم / دخترانه
43میس پلاتی پوس3سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
44ونک هاور 22سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
45ونک هاور 13سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه

زمان باقی مانده تا آغازهشتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ

ثبت نام