هوافضا

  • راکت آبی
  • گلایدر دست پرتاب
  • هاورکرافت

راکت آبی

  • راکت آبی

سر داور : بهنام احمدپور

راکت های آبی بسیار هیجان انگیزند! اما مسابقات بسیار سختی دارند. زیرا سال هاست این مسابقات برگزار شده اند و شرکت کنندگان در آن  پیشرفته و حرفه ای هستند. پس باید زمان زیادی را بگذارید در این رشته تا یاد بگیرید تمرین و تست کنید و راکت و لانچر خود را طراحی کنید تا بتوانید در مسابقات خوب ظاهر شوید!

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1IR-FORCE-1012فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
2موشک 32متوسطه اول / پسرانه
3E.R.ARSINA2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
4موشک 22متوسطه اول / پسرانه
5موشک 12متوسطه اول / پسرانه
6همت 180دبیرستان دوره اول سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
7همت 62دبیرستان دوره اول سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
8E.R.GOLD3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
9E.RB22سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
10تیم 40سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
11امید2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
12E.R.WEIGHT ANGEL2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
13تیم32سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
14ذوالفقار2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
15E.R..G.LION FLIGHT3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
16تیم22سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
17تیم63سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
18E.R.DARK SILVER4سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
19سلام سهروردی2سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
20تیم53سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
21منجنیق1سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
22E.R.MISSLE2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
23آتش2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
24E.R.N.T.S.B2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
25پرتاب2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
26E.R.B.R.C2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
27البرز1سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
28والفجر2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
29E.R.DARK FIER2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
30EMJ_23امام جوادمتوسطه اول / پسرانه
31کوثر2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
32موشک 52متوسطه اول / پسرانه
33E.R.FLASH LIGHT2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
34EMJ_13امام جوادمتوسطه اول / پسرانه
35فجر2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
36موشک 42متوسطه اول / پسرانه
37E.R.APOLO2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
38فرزراکت 22فرزانگانمتوسطه اول / دخترانه
39فرزراکت12فرزانگانمتوسطه اول / دخترانه
40پرتابگر 43سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
41پرتابگر 33سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
42پرتابگر 23سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
43پرتابگر14سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
44سلام سلیمه (راکت آبی-2)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
45سلام سلیمه (راکت آبی-1)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
46سلام فتح2اسلاممتوسطه اول / دخترانه
47فراز4اسلاممتوسطه اول / دخترانه
48پیام علم 43پیام علممتوسطه اول / دخترانه
49سلام برد3اسلاممتوسطه اول / دخترانه
50پیام علم 32پیام علممتوسطه اول / دخترانه
51پیام علم 23پیام علممتوسطه اول / دخترانه
52پیام علم 12پیام علممتوسطه اول / دخترانه
53فرز راکت 34فرزانگانمتوسطه اول / دخترانه
54راکت آبی 7 همت0سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
55موشک سلام یوسف آباد 62سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
56Future Aviators 22سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
57راکت آبی 6 همت0سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
58موشک سلام یوسف آباد 52سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
59راکت آبی 5 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
60موشک سلام یوسف آباد 42سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
61راکت آبی 4 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
62موشک سلام یوسف آباد 32سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
63راکت آبی 3 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
64موشک سلام یوسف آباد 21سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
65راکت آبی 2 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
66موشک سلام یوسف آباد 11سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
67سهندهوافضا4كميته بازی ها و ورزش های الکترونیک شهرستان شهرضامتوسطه دوم / پسرانه
68راکت آبی 1 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
69صادقیه سه2متوسطه دوم / پسرانه
70راکت آبی سلام تجریش 21سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
71راکت آبی سلام تجریش 13سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
72راکت آبی 8 همت1سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
73sabzh73سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
74farz 7 d3فرزانگان7متوسطه دوم / دخترانه
75Pioneers2فرزانگان 3 دوره دوممتوسطه دوم / دخترانه
76Urmia3فرزانگان 3 دوره دوممتوسطه دوم / دخترانه
77Fortran3فرزانگان 3 دوره دوممتوسطه دوم / دخترانه
78پیام علم 53پیام علممتوسطه دوم / دخترانه
79ساینا2فرزانگان 3 دوره دوممتوسطه دوم / دخترانه
80راکت آبی سلام ونک1سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه

گلایدر دست پرتاب

  • گلایدر دست پرتاب

سر داور : بهنام احمدپور

گلایدر های دست پرتاب بسیار هیجان انگیزند! اما مسابقات بسیار سختی دارند. زیرا سال هاست این مسابقات برگزار شده اند و شرکت کنندگان در آن  پیشرفته و حرفه ای هستند. پس باید زمان زیادی را بگذارید در این رشته تا یاد بگیرید تمرین و تست کنید و گلایدر بسازید و تمرین کنید  تا بتوانید در مسابقات خوب ظاهر شوید!

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1تیم123سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
2البرز 242سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
3گلایدر سلام یوسف آباد 43سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
4IR-FORCE-1022فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
5پلیکان2ندای اندیشه دوره اولمتوسطه اول / پسرانه
6قطر ایر لانز3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
7البرز 82سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
8البرز 232سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
9گلایدر سلام یوسف آباد 32سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
10قرانیق2ندای اندیشه دوره اولمتوسطه اول / پسرانه
11ماهان ایر3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
12البرز 72سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
13تیم112سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
14البرز 223سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
15گلایدر سلام یوسف اباد 23سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
16Sturnus3ندای اندیشه دوره اولمتوسطه اول / پسرانه
17گلایدر سلام یوسف آباد 192سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
18کیش ایر3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
19البرز 62سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
20تیم103سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
21البرز 213سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
22E.G.APOLO2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
23گلایدر سلام یوسف آباد 182سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
24آسمان ایر3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
25البرز 52سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
26تیم92سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
27البرز 203سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
28E.G.B.R.C2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
29گلایدر سلام یوسف آباد 172سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
30ایران ایر3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
31البرز 42سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
32IR-FORCE-1072فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
33تیم83سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
34البرز 192سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
35E.G.N.T.S.B2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
36گلایدر سلام یوسف آباد 162سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
37البرز 32سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
38IR-FORCE-1063فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
39تیم72سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
40البرز 182سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
41E.K.GOLD3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
42E.G..DARK FIER2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
43گلایدر سلام یوسف آباد 152سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
44البرز 22سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
45IR-FORCE-1052فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
46تیم63سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
47البرز 173سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
48E.G.ESLAM FLIGHT2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
49E.G.ARSINA2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
50گلایدر سلام یوسف آباد 142سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
51البرز271سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
52البرز 162سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
53E.G.B22سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
54E.G.FLASH LIGHT2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
55گلایدر سلام یوسف آباد 132سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
56گلایدر 52متوسطه اول / پسرانه
57تیم52سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
58البرز 152سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
59E.G.WEIGHT ANGEL2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
60E.G.K13سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
61گلایدر سلام یوسف آباد 124سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
62گلایدر 42متوسطه اول / پسرانه
63تیم42سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
64البرز 142سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
65E.G.RAM TASH2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
66E.G.DEATH4سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
67گلایدر سلام یوسف آباد 112سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
68گلایدر 32متوسطه اول / پسرانه
69تیم32سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
70البرز 132سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
71E.G.LION FLIGHT2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
72E.G.DARK SILVER4سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
73گلایدر سلام یوسف آباد 102سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
74گلایدر 22متوسطه اول / پسرانه
75تیم22سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
76البرز 122سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
77گلایدر سلام یوسف آباد 81سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
78گلایدر 12متوسطه اول / پسرانه
79تیم 12سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
80البرز 263سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
81گلایدر سلام یوسف آباد 72سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
82IR-FORCE-1042فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
83همت 170دبیرستان دوره اول سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
84گلایدر سلام یوسف آباد 92سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
85البرز 112سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
86تیم142سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
87البرز 12سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
88گلایدر سلام یوسف آباد 63سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
89IR-FORCE-1033فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
90همت 52دبیرستان دوره اول سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
91امارات ایر لانز3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
92البرز 102سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
93تیم132سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
94البرز 253سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
95گلایدر سلام یوسف آباد 52سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
96IR-FORCE-1013فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
97لوفتانزا1سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
98البرز 92سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
99mehrso3فرزانگانمتوسطه اول / دخترانه
100پیام علم 34پیام علممتوسطه اول / دخترانه
101پیام علم 24پیام علممتوسطه اول / دخترانه
102پیام علم 12پیام علممتوسطه اول / دخترانه
103ققنوس3اسلاممتوسطه اول / دخترانه
104توکای3اسلاممتوسطه اول / دخترانه
105هما3اسلاممتوسطه اول / دخترانه
106شاهین2اسلاممتوسطه اول / دخترانه
107چکاوک آسمانی2اسلاممتوسطه اول / دخترانه
108کیهان4سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
109R55سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
110پیوند4سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
111سلام سلیمه (گلایدر-4)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
112تیز بال4سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
113سلام سلیمه (گلایدر-3)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
114یک جهت5سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
115سلام سلیمه (گلایدر-2)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
116سلام سلیمه (گلایدر-1)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
117rana0آزادمتوسطه اول / دخترانه
118گلایدر تجریش 13سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
119گلایدر سلام یوسف آباد 22سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
120موستانگ2سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
121گلایدر سلام یوسف اباد 11سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
122گلایدر 4 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
123گلایدر 3 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
124شدو1سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
125گلایدر 2 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
126گلایدر 1 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
127IR-FORCE2دبیرستان سلام ایران زمینمتوسطه دوم / پسرانه
128سلام البرز2متوسطه دوم / پسرانه
129Shs aero2سلطانی 3متوسطه دوم / پسرانه
130گلایدر 6 همت0سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
131Salam air1سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
132کفتر کاکل به سر2سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
133گلایدر 5 همت3سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
134Future Aviators 12سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
135صادقیه دو2متوسطه دوم / پسرانه
136صادقیه یک2متوسطه دوم / پسرانه
137گلایدر سلام یوسف آباد 43سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
138گلایدر تجریش 21سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
139persian gulf3ياسينمتوسطه دوم / پسرانه
140گلایدر سلام یوسف آباد 31سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
141sabzh34سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
142sabzh23سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
143skybase2فرزانگان۲متوسطه دوم / دخترانه
144Peregrine2سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
145گلایدر23دبیرستان دخترانه سما 3متوسطه دوم / دخترانه
146Aero-NT2سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
147ساینا2فرزانگان 3 دوره دوممتوسطه دوم / دخترانه
148sabzh83سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
149sabzh62سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
150sabzh53سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
151sabzh43سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه

هاورکرافت

  • هاورکرافت

سر داور : بهنام احمدپور

هاورکرافت وسیله نیمه پرنده ی دوزیستی است که هم در خشکی و هم در آب می تواند حرکت کند که با فشار خروج هوا در فاصله ای نزدیک از سطح معلق می ماند. هم اکنون مسابقات متعددی در رشته ی هاورکرافت شما باید سازه های خود را بهترین شکل کنترل کنید تا زمین مسابقه را در کمترین زمان طی کنید.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1نابغه4امام جوادمتوسطه اول / پسرانه
2E.H.HAVER11سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
3E.H.DEATH3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
4E.H.MANIA3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
5E.H.DARK SILVER4سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
6E.H.K14سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
7E.H.BLACK BIRD4سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
8ناخدا3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
9ملوان3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
10فانوس3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
11بادبان3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
12هاور سلام یوسف اباد 14سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
13تایتانیک4سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
14قایق موتوری3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
15تندر۲6اسلاممتوسطه اول / دخترانه
16drift4فرزانگانمتوسطه اول / دخترانه
17مهرسو هاور3فرزانگانمتوسطه اول / دخترانه
18فرزهاور23فرزانگانمتوسطه اول / دخترانه
19G1H12سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
20سلام سلیمه (هاورکراف)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
21fantastik3فرزانگانمتوسطه اول / دخترانه
22galaxy3فرزانگانمتوسطه اول / دخترانه
23Upside downers3فرزانگان ۵متوسطه اول / دخترانه
24تندر۱5اسلاممتوسطه اول / دخترانه
25شورلت5سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
26دی بی جی4سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
27Salam Zeynoddin1سلام زین‌الدینمتوسطه دوم / پسرانه
28persian prince3ياسينمتوسطه دوم / پسرانه
29هاورکرافت سلام تجریش 21سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
30هاورکرافت سلام تجریش 13سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
31استینگر3سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
32sabzh12سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
33Fortran3فرزانگان 3 دوره دوممتوسطه دوم / دخترانه
34لئو2فرزانگان 3 دوره دوممتوسطه دوم / دخترانه
35Proxima3فرزانگان 3 دوره دوممتوسطه دوم / دخترانه
36G2H13سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
37Flash3سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه

زمان باقی مانده تا آغازهفتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ

ثبت نام