هوافضا

  • راکت آبی
  • گلایدر دست پرتاب
  • هاورکرافت

راکت آبی

  • راکت آبی

سر داور : بهنام احمدپور

راکت های آبی بسیار هیجان انگیزند! اما مسابقات بسیار سختی دارند. زیرا سال هاست این مسابقات برگزار شده اند و شرکت کنندگان در آن  پیشرفته و حرفه ای هستند. پس باید زمان زیادی را بگذارید در این رشته تا یاد بگیرید تمرین و تست کنید و راکت و لانچر خود را طراحی کنید تا بتوانید در مسابقات خوب ظاهر شوید!

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1IR-FORCE-1012فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
2موشک 22سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
3موشک 12سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
4همت 180سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
5همت 62سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
6E.R.GOLD3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
7البرز1سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
8E.RB22سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
9E.R.WEIGHT ANGEL2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
10E.R..G.LION FLIGHT2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
11امید2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
12E.R.ARSINA2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
13منجنیق1سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
14E.R.MISSLE2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
15آتش2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
16E.R.N.T.S.B2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
17تیم63سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
18پرتاب2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
19E.R.B.R.C2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
20تیم53سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
21ذوالفقار2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
22EMJ_23امام جوادمتوسطه اول / پسرانه
23E.R.DARK FIER2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
24تیم 40سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
25والفجر2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
26EMJ_13امام جوادمتوسطه اول / پسرانه
27تیم32سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
28کوثر2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
29موشک 52سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
30E.R.FLASH LIGHT2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
31راکت آبی چتردار3فرزانگان ۵متوسطه اول / پسرانه
32تیم22سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
33فجر2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
34موشک 42سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
35E.R.DARK SILVER4سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
36سلام سهروردی2سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
37موشک 32سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
38E.R.APOLO2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
39پیام علم 32پیام علممتوسطه اول / دخترانه
40پرتابگر14سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
41پیام علم 23پیام علممتوسطه اول / دخترانه
42سلام فتح2سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
43پرتابگر 43سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
44پیام علم 12پیام علممتوسطه اول / دخترانه
45فراز4سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
46پرتابگر 33سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
47فرزراکت12فرزانگانمتوسطه اول / دخترانه
48پرتابگر 22سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
49فرز راکت 34فرزانگانمتوسطه اول / دخترانه
50فرزراکت 22فرزانگانمتوسطه اول / دخترانه
51کولاک2متوسطه اول / دخترانه
52سلام برد3سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
53سلام سلیمه (راکت آبی-هوش برتر)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
54سلام سلیمه (راکت آبی-خلاقیت)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
55پیام علم 43پیام علممتوسطه اول / دخترانه
56دلستر شمس3فرزانگان ۵متوسطه اول / دخترانه
57صادقیه سه2سلام صادقیهمتوسطه دوم / پسرانه
58آذرخش2سلام یاسینمتوسطه دوم / پسرانه
59موشک سلام یوسف آباد 62سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
60آتشفشان2سلام یاسینمتوسطه دوم / پسرانه
61راکت آبی 8 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
62موشک سلام یوسف آباد 52سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
63راکت آبی 7 همت0سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
64موشک سلام یوسف آباد 42سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
65Future Aviators 22سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
66راکت آبی 6 همت0سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
67موشک سلام یوسف آباد 31سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
68راکت آبی 5 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
69راکت آبی 4 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
70راکت آبی سلام تجریش 21سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
71موشک سلام یوسف آباد 21سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
72راکت آبی 3 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
73موشک سلام یوسف آباد 11سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
74راکت آبی 2 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
75راکت آبی 1 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
76راکت آبی سلام تجریش 13سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
77ساینا2فرزانگان ۳متوسطه دوم / دخترانه
78Pioneers2فرزانگان ۳متوسطه دوم / دخترانه
79farz 7 d3فرزانگان ۷متوسطه دوم / دخترانه
80Fortran3فرزانگان ۳متوسطه دوم / دخترانه
81Urmia3فرزانگان ۳متوسطه دوم / دخترانه
82sabzh73سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
83پیام علم 53پیام علممتوسطه دوم / دخترانه

گلایدر دست پرتاب

  • گلایدر دست پرتاب

سر داور : بهنام احمدپور

گلایدر های دست پرتاب بسیار هیجان انگیزند! اما مسابقات بسیار سختی دارند. زیرا سال هاست این مسابقات برگزار شده اند و شرکت کنندگان در آن  پیشرفته و حرفه ای هستند. پس باید زمان زیادی را بگذارید در این رشته تا یاد بگیرید تمرین و تست کنید و گلایدر بسازید و تمرین کنید  تا بتوانید در مسابقات خوب ظاهر شوید!

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1تیم63سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
2IR-FORCE-1022فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
3کیش ایر3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
4گلایدر سلام یوسف آباد 182سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
5E.G.DEATH3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
6E.G.LION FLIGHT2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
7البرز 52سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
8تیم52سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
9گلایدر سلام یوسف آباد 172سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
10البرز 102سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
11البرز 182سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
12E.G.B22سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
13گلایدر 52سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
14تیم32سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
15گلایدر سلام یوسف آباد 162سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
16گلایدر 42سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
17تیم22سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
18گلایدر سلام یوسف آباد 152سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
19البرز 232سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
20گلایدر 32سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
21تیم142سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
22گلایدر سلام یوسف آباد 142سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
23البرز 132سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
24گلایدر 22سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
25IR-FORCE-1072فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
26تیم132سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
27گلایدر سلام یوسف آباد 132سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
28البرز 32سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
29گلایدر 12سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
30IR-FORCE-1063فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
31تیم123سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
32گلایدر سلام یوسف آباد 124سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
33البرز 223سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
34البرز 162سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
35IR-FORCE-1052فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
36تیم112سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
37گلایدر سلام یوسف آباد 112سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
38البرز 112سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
39البرز 242سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
40تیم103سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
41گلایدر سلام یوسف آباد 102سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
42البرز 12سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
43E.K.GOLD3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
44البرز 253سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
45البرز271سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
46تیم 12سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
47گلایدر سلام یوسف آباد 81سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
48البرز 22سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
49تیم42سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
50امارات ایر لانز3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
51البرز 263سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
52E.G.APOLO2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
53البرز 122سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
54گلایدر سلام یوسف آباد 72سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
55البرز 42سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
56گلایدر سلام یوسف آباد 92سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
57لوفتانزا1سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
58البرز 203سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
59E.G.B.R.C2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
60البرز 82سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
61البرز 192سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
62گلایدر سلام یوسف آباد 63سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
63البرز 213سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
64قطر ایر لانز3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
65البرز 152سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
66E.G.N.T.S.B2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
67البرز 173سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
68گلایدر سلام یوسف آباد 52سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
69Black Eagle1سلام ندای اندیشهمتوسطه اول / پسرانه
70آسمان ایر3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
71البرز 142سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
72E.G..DARK FIER2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
73E.G.DARK SILVER4سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
74چلنجر2سلام ندای اندیشهمتوسطه اول / پسرانه
75گلایدر سلام یوسف آباد 43سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
76سناتور2سلام ندای اندیشهمتوسطه اول / پسرانه
77تیم92سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
78IR-FORCE-1042فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
79البرز 92سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
80E.G.ARSINA2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
81E.G.RAM TASH2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
82گلایدر سلام یوسف آباد 32سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
83Sturnus2سلام ندای اندیشهمتوسطه اول / پسرانه
84تیم83سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
85IR-FORCE-1033فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
86ایران ایر3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
87البرز 72سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
88E.G.FLASH LIGHT2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
89E.G.WEIGHT ANGEL2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
90همت 52سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
91گلایدر سلام یوسف اباد 23سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
92تیم72سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
93IR-FORCE-1013فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
94ماهان ایر3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
95گلایدر سلام یوسف آباد 192سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
96البرز 62سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
97E.G.K13سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
98E.G.ESLAM FLIGHT2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
99همت 170سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
100توکای3سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
101شاهین2سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
102پیام علم 34پیام علممتوسطه اول / دخترانه
103ققنوس3سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
104سلام سلیمه (گلایدر-Eagles)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
105پیام علم 24پیام علممتوسطه اول / دخترانه
106هما3سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
107سلام سلیمه (گلایدر-اوج)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
108پیام علم 12پیام علممتوسطه اول / دخترانه
109mehrso3فرزانگانمتوسطه اول / دخترانه
110سلام سلیمه (گلایدر-کهکشان)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
111سلام سلیمه (گلایدر-گاما)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
112یک جهت5سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
113R55سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
114تیز بال4سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
115کیهان4سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
116پیوند4سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
117چکاوک آسمانی2سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
118صادقیه یک2سلام صادقیهمتوسطه دوم / پسرانه
119گلایدر 2 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
120گلایدر 1 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
121صادقیه دو2سلام صادقیهمتوسطه دوم / پسرانه
122موستانگ2سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
123شدو1سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
124persian gulf1سلام یاسینمتوسطه دوم / پسرانه
125پرواز2سلام یاسینمتوسطه دوم / پسرانه
126Salam air1سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
127گیل گلاید1هدف رشتمتوسطه دوم / پسرانه
128Future Aviators 12سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
129کفتر کاکل به سر2سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
130گلایدر تجریش 13سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
131Shs aero2سلطانی ۳متوسطه دوم / پسرانه
132گلایدر سلام یوسف آباد 43سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
133گلایدر 6 همت0سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
134گلایدر سلام یوسف آباد 31سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
135IR-FORCE2سلام ایران زمینمتوسطه دوم / پسرانه
136گلایدر سلام یوسف آباد 22سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
137گلایدر 5 همت3سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
138گلایدر سلام یوسف اباد 11سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
139گلایدر 4 همت1سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
140گلایدر 3 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
141skybase2فرزانگان۲متوسطه دوم / دخترانه
142گلایدر23سما ۳متوسطه دوم / دخترانه
143sabzh83سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
144sabzh62سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
145sabzh53سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
146sabzh43سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
147ساینا2فرزانگان ۳متوسطه دوم / دخترانه
148sabzh34سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
149Peregrine2سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
150sabzh23سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
151Aero-NT2سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
152فرز۲4فرزانگان۲متوسطه دوم / دخترانه

هاورکرافت

  • هاورکرافت

سر داور : بهنام احمدپور

هاورکرافت وسیله نیمه پرنده ی دوزیستی است که هم در خشکی و هم در آب می تواند حرکت کند که با فشار خروج هوا در فاصله ای نزدیک از سطح معلق می ماند. هم اکنون مسابقات متعددی در رشته ی هاورکرافت شما باید سازه های خود را بهترین شکل کنترل کنید تا زمین مسابقه را در کمترین زمان طی کنید.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1تایتانیک4سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
2بادبان3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
3E.H.DEATH3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
4ملوان3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
5E.H.K14سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
6قایق موتوری3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
7E.H.MANIA3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
8فانوس3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
9E.H.DARK SILVER4سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
10E.H.BLACK BIRD4سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
11هاور سلام یوسف اباد 14سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
12نابغه4امام جوادمتوسطه اول / پسرانه
13ناخدا3سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
14تندر۱5سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
15سلام سلیمه (هاورکراف-wolf)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
16فرزهاور23فرزانگانمتوسطه اول / دخترانه
17Upside downers3فرزانگان ۵متوسطه اول / دخترانه
18drift4فرزانگانمتوسطه اول / دخترانه
19fantastik3فرزانگانمتوسطه اول / دخترانه
20مهرسو هاور3فرزانگانمتوسطه اول / دخترانه
21galaxy3فرزانگانمتوسطه اول / دخترانه
22G1H12سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
23تندر۲6سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
24persian prince2سلام یاسینمتوسطه دوم / پسرانه
25هاورکرافت سلام تجریش 13سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
26دی بی جی4سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
27استینگر3سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
28شورلت5سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
29Salam Zeynoddin1سلام زین‌الدینمتوسطه دوم / پسرانه
30G2H12سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
31Flash3سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
32لئو2فرزانگان ۳متوسطه دوم / دخترانه
33Proxima3فرزانگان ۳متوسطه دوم / دخترانه
34Fortran3فرزانگان ۳متوسطه دوم / دخترانه

زمان باقی مانده تا آغازهفتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ

ثبت نام